ข้อตกลง

รายละเอียดหน่วยงาน

รายละเอียดผู้ยื่นฯ

เอกสารประกอบ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ข้อตกลงในการลงทะเบียนเป็นผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ


 ข้อตกลงในการยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 2

- ต้องเป็นหน่วยงานที่เป็นนิติบุคลล ตามมาตรา 25 และ 26 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

   พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชน

  ที่มิได้มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือมุ่งค้าหากำไร)

- บุคลากรที่เป็นผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน ต้องเป็นบุคลากรหลักภายในหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบ

  มีความรู้ มีความ สามารถ และสามารถปฏิบัติงานได้ตลอดระยะเวลาการเปิดให้ยื่นข้อเสนอโครงการ

- สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขอสงวนสิทธิ์การสมัครให้ 1 หน่วยงานที่เป็นนิติบุคคล  

  ลงทะเบียนเป็นผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน ได้จำนวน 1 คน เท่านั้น

- User/Password ของผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน เป็นความรับผิดชอบของผู้มีอำนาจสูงสุดของ 

หน่วยงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบอำนาจ ถือว่าเป็นทรัพย์และความลับของหน่วยงานผู้ยื่นลงทะเบียน ห้ามให้หรือเผยแพร่  User/Password ให้กับบุคคลอื่น ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของท่าน หรืออาจ

ทำให้ต้องเข้าข่าย ให้มีการกระทำความผิดทั้งทางแพ่งและอาญา

- กำหนดระยะเวลาการยื่นลงทะเบียนเป็นผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาไม่เกิน 16.30 น. โดยผู้ยื่นจะต้องทำ

  การยื่นให้แล้วเสร็จในวันและเวลาดังกล่าวขั้นตอนที่ 1 : ระบุรายละเอียดหน่วยงาน


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

ขั้นตอนที่ 2 : รายละเอียดผู้ยื่นขอลงทะเบียน


รายละเอียดผู้ยื่นขอลงทะเบียน (ข้อมูลผู้มอบอำนาจ)


*
*
*
*
*
*
*
- - - -
*

รายละเอียดผู้ยื่นขอลงทะเบียน (ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ที่มีอำนาจสูงสุด)


*
*
*
*
*
*
*
- - - -
*
*
*
คุณสามารถลากรูปภาพมาวาง เพื่ออัพโหลดรูปภาพได้ โดยมีเงื่อนไขการอัพโหลดรูปภาพดังต่อไปนี้
  • ไฟล์ภาพต้องมีนามสกุล .jpg, png เท่านั้น
  • ไฟล์ภาพต้องมีนามไม่เกิน 300 KB
your image

ขั้นตอนที่ 3 : เอกสารประกอบการลงทะเบียน


เอกสารขอลงทะเบียนเป็นผู้ขอรับการสนับสนุน
*
*
เอกสารมอบอำนาจ
เอกสารจัดตั้งหน่วยงาน
เอกสารผู้มอบอำนาจ (บัตรประจำตัวประชาชน)
*
*
*
*
*
*
เอกสารบุคคลอ้างอิง (บัตรประจำตัวประชาชน)
*

ขั้นตอนที่ 4 : ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล


รายละเอียดหน่วยงาน

รายละเอียดผู้ยื่นขอลงทะเบียน (ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ที่มีอำนาจสูงสุด)


รายละเอียดผู้ยื่นขอลงทะเบียน (ข้อมูลผู้มอบอำนาจ)