ข้อตกลงและนโยบายข้อมูลส่วนบุคลล (PDPA)

ข้อตกลงในการลงทะเบียนเป็นผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ

รายละเอียดหน่วยงาน

รายละเอียดผู้ยื่นฯ

เอกสารประกอบ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

                        ประกาศสํานักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

           เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของสํานักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

สํานักงานงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) ตระหนักถึงความสําคัญ ของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงได้จัดทํานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อเป็นการกําหนดนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติที่สําคัญในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะทําให้การบริหารจัดการข้อมูล ส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองของ ส.กทอ. เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อเป็นการแจ้งให้ทราบถึง รายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้ เปิดเผย เก็บรักษา และส่งต่อข้อมูล ตลอดจนสิทธิ แก่เจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคล ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ : ประกาศสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)?ด้วย สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) มีความประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้าหากำไร เพื่อรวบรวมนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของหน่วยงานที่สามารถยื่นขอรับการสนับสนุน

  • เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลทางกฎหมายและมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการอนุรักษ์พลังงานและมิได้มีวัตถุประสงค์ในการมุ่งค้าหากำไร ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
  • บุคลากรหลักที่รับผิดชอบโครงการ มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการที่ขอรับทุน และสามารถปฏิบัติงานได้ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ

ทั้งนี้ ส.กทอ. มีเอกสิทธิในการบอกเลิกหากข้อเสนอโครงการที่ส่งไม่ครบตามที่ระบุไว้หรือขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามที่กำหนดไว้ ดังนี้

  • นำเสนอข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามความเป็นจริง
  • ประโยชน์ได้รับแต่เฉพาะผู้เสนอ
  • ขีดความสามารถไม่เพียงพอ
  • ข้อเสนอไม่เป็นไปตามที่กฎเกณฑ์กำหนด
  • มีผู้ดำเนินโครงการลักษณะเดียวกันนี้ ในพื้นที่เป้าหมายเดียวกัน
  • ผู้ขอรับทุนไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขการรับทุน


ให้ทำการเลือก จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ก่อนเลือกหน่วยงานของท่าน


ระบบจะดำเนินการส่งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ตามที่อยู่ E-mail นี้

รายละเอียดผู้ยื่นขอลงทะเบียน (ข้อมูลผู้มอบอำนาจ)


- - - -

รายละเอียดผู้ยื่นขอลงทะเบียน (ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ที่มีอำนาจสูงสุด)


- - - -
เอกสารขอลงทะเบียนเป็นผู้ขอรับการสนับสนุน
เอกสารมอบอำนาจ
เอกสารจัดตั้งหน่วยงาน
เอกสารผู้มอบอำนาจ (บัตรประจำตัวประชาชน)
เอกสารบุคคลอ้างอิง (บัตรประจำตัวประชาชน)
รายละเอียดหน่วยงาน

รายละเอียดผู้ยื่นขอลงทะเบียน (ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มอบอำนาจ)


รายละเอียดผู้ยื่นขอลงทะเบียน (ข้อมูลผู้มอบอำนาจ)