ข้อตกลง

รายละเอียดหน่วยงาน

รายละเอียดผู้ยื่นฯ

เอกสารประกอบ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ข้อตกลงในการลงทะเบียนเป็นผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ


ด้วย สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) มีความประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้าหากำไร เพื่อรวบรวมนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของหน่วยงานที่สามารถยื่นขอรับการสนับสนุน

  • เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลทางกฎหมายและมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการอนุรักษ์พลังงานและมิได้มีวัตถุประสงค์ในการมุ่งค้าหากำไร ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
  • บุคลากรหลักที่รับผิดชอบโครงการ มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการที่ขอรับทุน และสามารถปฏิบัติงานได้ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ

ทั้งนี้ ส.กทอ. มีเอกสิทธิในการบอกเลิกหากข้อเสนอโครงการที่ส่งไม่ครบตามที่ระบุไว้หรือขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามที่กำหนดไว้ ดังนี้

  • นำเสนอข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามความเป็นจริง
  • ประโยชน์ได้รับแต่เฉพาะผู้เสนอ
  • ขีดความสามารถไม่เพียงพอ
  • ข้อเสนอไม่เป็นไปตามที่กฎเกณฑ์กำหนด
  • มีผู้ดำเนินโครงการลักษณะเดียวกันนี้ ในพื้นที่เป้าหมายเดียวกัน
  • ผู้ขอรับทุนไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขการรับทุน


ขั้นตอนที่ 1 : ระบุรายละเอียดหน่วยงาน


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

ขั้นตอนที่ 2 : รายละเอียดผู้ยื่นขอลงทะเบียน


รายละเอียดผู้ยื่นขอลงทะเบียน (ข้อมูลผู้มอบอำนาจ)


*
*
*
*
*
*
*
- - - -
*

รายละเอียดผู้ยื่นขอลงทะเบียน (ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ที่มีอำนาจสูงสุด)


*
*
*
*
*
*
*
- - - -
*
*
*
คุณสามารถลากรูปภาพมาวาง เพื่ออัพโหลดรูปภาพได้ โดยมีเงื่อนไขการอัพโหลดรูปภาพดังต่อไปนี้
  • ไฟล์ภาพต้องมีนามสกุล .jpg, png เท่านั้น
  • ไฟล์ภาพต้องมีนามไม่เกิน 300 KB
your image

ขั้นตอนที่ 3 : เอกสารประกอบการลงทะเบียน


เอกสารขอลงทะเบียนเป็นผู้ขอรับการสนับสนุน
*
*
เอกสารมอบอำนาจ
เอกสารจัดตั้งหน่วยงาน
เอกสารผู้มอบอำนาจ (บัตรประจำตัวประชาชน)
*
*
*
*
*
*
เอกสารบุคคลอ้างอิง (บัตรประจำตัวประชาชน)
*

ขั้นตอนที่ 4 : ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล


รายละเอียดหน่วยงาน

รายละเอียดผู้ยื่นขอลงทะเบียน (ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ที่มีอำนาจสูงสุด)


รายละเอียดผู้ยื่นขอลงทะเบียน (ข้อมูลผู้มอบอำนาจ)