หลักธรรมาภิบาล

    The main good governance

    จัดทำเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560


    การปกครองที่เป็นธรรม คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองคลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี หรือการปกครองที่เป็นธรรม หลักธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบที่สำคัญ 6 ประการ คือ (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปร่งใส (4) หลักความมีส่วนร่วม (5) หลักความรับผิดชอบ (6) หลักความคุ้มค่า ซึ่งกองทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการเงินกองทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอนุมัติ เงินกองทุน ดังนี้ี้