สิทธิผู้ใช้งาน

หน่วยงานภายนอก

กระบวนการที่ 1 2

เลขากองทุน

กระบวนการที่ 3

ตรวจสอบคุณสมบัติหน่วยงาน

ส่วนราชการ

รัฐวิสาหกิจ

สถาบันการศึกษา

องค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งแสวงผลกำไร

ขั้นตอนที่ : ตรวจสอบคุณสมบัติหน่วยงาน

คลิก "ตรวจสอบหน่วยงานในระบบ" ที่หน้าแรก
ต้องการตรวจสอบ คลิกที่นี่

ขั้นตอนที่ : ค้นหาข้อมูลหน่วยงาน

ระบุรายละเอียดการค้นหาข้อมูล และคลิก "ค้นหา" ข้อมูล

ขั้นตอนที่ : ดูรายละเอียดของข้อมูลที่ค้นหา

คลิก "ดูรายละเอียด" หน่วยงานในระบบ

ลงทะเบียนเป็นผู้ขอรับการสนับสนุน

พร้อมสิ่งที่ส่งมา(จัดส่งภายนอก)

- หนังสือขออนุมัติการลงทะเบียน Admin หน่วยงาน

- หนังสือมอบอำนาจขอเป็น Admin หน่วยงาน

- สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงาน / หนังสือเดินทาง

- สำเนาจัดตั้งหน่วยงาน(องค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งแสวงผลกำไร)

ขั้นตอนที่ : ลงทะเบียน

คลิก "ลงทะเบียน" ที่หน้าแรกของระบบขอรับการสนับสนุน
สามารถลงทะเบียนโดย คลิกที่นี่

ขั้นตอนที่ : ยอมรับเงื่อนไขการลงทะเบียนเป็นผู้ขอรับการสนับสนุน

คลิก "ยอมรับเงื่อนไข" เมื่อได้อ่านและยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ขั้นตอนที่ : ระบุรายละเอียดการลงทะเบียนขอรับการสนับสนุน

ระบุรายละเอียดการลงทะเบียนขอรับการสนับสนุน และคลิก "ถัดไป"

ขั้นตอนที่ : ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และคลิก "ยืนยัน" ความถูกต้อง

รอผู้ดูแลระบบกองทุนอนุมัติ

กรณีที่อนุมัติ รับ Username / Password เข้าสู่ระบบ Admin หน่วยงาน ผ่านทาง e-mail

แจ้งผลการอนุมัติ : ผู้ดูแลระบบหน่วยงานอนุมัติ

เมื่อได้รับการ "อนุมัติ" ระบบจะแจ้งรายละเอียดผลการอนุมัติและหมายเหตุการอนุมัติ พร้อมส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ทางอีเมล์

แจ้งผลการอนุมัติ : ผู้ดูแลระบบหน่วยงานไม่อนุมัติ

เมื่อได้รับผลว่า “ไม่อนุมัติ” ระบบจะแจ้งรายละเอียดผลการไม่อนุมัติและหมายเหตุการไม่อนุมัติ

แจ้งผลการอนุมัติ : ผู้ดูแลระบบแจ้งขอเอกสารเพิ่มเติม

เมื่อได้รับผลว่า เอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกต้อง ระบบจะแจ้งรายละเอียดการขอเอกสารเพิ่มเติม พร้อมลิ้งก์ให้แก้ไขเอกสารเพิ่มเติมที่ได้แจ้งมาในอีเมล์