สิทธิผู้ใช้งาน

Admin หน่วยงาน

กระบวนการที่ 1

ผู้จัดการโครงการ

กระบวนการที่ 2

สร้างโครงการและผู้จัดการโครงการ

พร้อมสิ่งที่ส่งมา(จัดส่งภายใน)

- หนังสือมอบอำนาจขอเป็นผู้จัดการโครงการ

- สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงาน / หนังสือเดินทาง

- รูปถ่ายตรงกับสำเนาข้างต้น(JPEG File)

ขั้นตอนที่ : เข้าสู่ระบบ

คลิก "เข้าสู่ระบบ" ที่หน้าแรกของระบบขอรับการสนับสนุน คลิกที่นี่

ขั้นตอนที่ : ระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน

ระบุข้อมูลผู้ใช้งานในระบบตามที่ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งทางอีเมล์
และคลิกล็อคอิน

ขั้นตอนที่ : เลือกเมนูสร้างโครงการและผู้จัดการโครงการ

คลิก "บริหารจัดการโครงการ" จะแสดงเมนูย่อย คลิก "สร้างโครงการ"

ขั้นตอนที่ : ระบุข้อมูลรายละเอียดโครงการและผู้จัดการโครงการ

ระบุข้อมูลโครงการและผู้จัดการโครงการ พร้อมแนบไฟล์ประกอบการสร้างโครงการ

ขั้นตอนที่ : ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูลการสร้างผู้จัดการโครงการ และกดปุ่ม "ยืนยัน"
ความถูกต้อง

ร่าง / ยื่นข้อเสนอโครงการ

รับ Username / Password เพื่อเข้าสู่่ระบบ

กรอกรายละเอียดข้อเสนอโครงการให้ครบถ้วน

พร้อมสิ่งที่ส่งมา(จัดส่งภายนอก)

- หนังสือขอยื่นข้อเสนอโครงการ ผ่านผู้เบิก(สนพ. / พพ.)

- รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ(Excel File)

ขั้นตอนที่ : เข้าสู่ระบบ

คลิก "เข้าสู่ระบบ" ที่หน้าแรกของระบบขอรับการสนับสนุน คลิกที่นี่

ขั้นตอนที่ : ระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน

ระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ตามที่ผู้ดูแลระบบหน่วยงานแจ้งทางอีเมลล์ คลิกล็อคอินเพื่อเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ : ร่างข้อเสนอโครงการ

คลิก "ดำเนินการต่อ" เพื่อร่างข้อเสนอโครงการ

ขั้นตอนที่ : ระบุข้อมูลข้อเสนอโครงการ

ระบุข้อมูลข้อเสนอโครงการ และแนบไฟล์เอกสาร คลิก "ถัดไป" เพื่อทำขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ : ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโครงการ และคลิก "ยืนยัน"